Ostatnie Wpisy

linkologia.pl spis.pl
Kasa fiskalna - jak jej uniknąć?
 
 
Przedsiębiorca realizuje usługi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolnikówkasa fiskalna Novitus Sento Lan E ryczałtowych, gdzie jako zapłatę uzyskuje gotówkę. 
Jeżeli przedsiębiorca w celu uniknięcia sprzedaży przez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne w momencie przekroczenia limitu obrotów 20.000 zł, czy wystarczającym wyborem będzie płacenie za zrealizowane usługi za pomocą przelewu na konto przedsiębiorcy?
 
Na bazie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w temacie zwolnień, z zobowiązania rejestracji obrotu detalicznego poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne, do dnia 31 grudnia 2017 r. zwolnienie otrzymują przedsiębiorcy, u których kwota obrotu wykonanego na rzecz m.in. osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czy też rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł (w omawianym wariancie zakładamy, iż przedsiębiorca kontynuuje w 2017 r. sprzedaż detaliczną). Jeżeli u przedsiębiorcy wykorzystującego w 2017 r. tego rodzaju zwolnienie, w czasie trwania roku obroty ze sprzedaży detalicznej przekroczą kwotę 20.000 zł, to wówczas zwolnienie traci moc po upłynięciu dwóch miesięcy, które nastąpią po miesiącu, w którym obrót przekroczył ww. limit (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia).
 
Natomiasti zwolnienia przedmiotowe tyczące się konkretnie wymienionych operacji uregulowane są w § 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Na podstawie takiego zapisu, do dnia 31 grudnia 2017 r. zwolniona z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czy też rolników ryczałtowych poprzez tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne jst sprzedaż w zakresie operacjii wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia.
 
Jeżeli przedsiębiorca nabył zobowiązanie rejestracji sprzedaży detalicznej poprzez tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne, to towary i usługi wyszczególnione na tej liście, nie podlegają rejestracji poprzez tanie kasy fiskalne, czy teżtanie drukarki fiskalne, co informuje, iż dla takich przedsiębiorców konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji ręcznej lub komputerowej, która spełnia zasady, o których mowa w art. 109 ustawy o VAT.
 
Przedsiębiorca realizujący usługi, u którego obroty z tytułu ich wykonania są wyższe niż 20.000 zł, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia ze względu na formę zapłaty.
 
Zwolnienie takie opisane zostało w pozycji 39 załącznika do rozporządzenia i nabiera mocy prawnej, w wypadku kiedy realizujący usługę uzyska w całości zapłatę za zrealizowaną operację za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy przedsiębiorcy lub na rachunek przedsiębiorcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, iż z rejestracji i dowodów, które potwierdzają zapłatę jednoznacznie jest mowa, jakiej dokładnie operacji się tyczyła.
 
Jednakże trzeba w tym momencie zaznaczyć, iż - co do reguły - przedmiotem realizowania nie mająprawa być usługi wyszczególnione w § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.
 
W takim wypadku, przekroczenie w 2017 r. kwoty 20.000 zł z tytułu sprzedaży usług osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, czy też rolnikom ryczałtowymh (niezależnie od formy zrealizowanej płatności) doprowadzi do  zobowiązana rejestrowania sprzedaży detalicznej poprzez tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne po upłynieciu dwóch miesięcy, które nastąpią po miesiącu, w którym obrót przekroczy ww. limit.
 
Jednakże przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do rejestracji sprzedaży detalicznej przez kasy fiskalne i drukarki fiskalne swoich usług, jeżeli będą one realizowane przy zachowaniu zasad opisanych w poz. 39 załącznika do rozporządzenia w temacie zwolnień.
 
Źródło: kasafiskalna.pl
linkologia.pl spis.pl
Gwarancja ewidencjonowania obrotów - tak musi działać kasa fiskalna
 
Kasy fiskalne nie mogą posiadać rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i realizować operacje,kasa fiskalna Mercury 116F które mogą doprowadzić do błędnego naliczania obrotu i kwot podatku. 
 
Należy zaznaczyć, iż przedsiębiorcy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym są zobligowani rejestrować sprzedaż detaliczną  poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne.
 
Jeżeli nastąpi sytuacja, iż przedsiębiorca takie zobowiązanie złamie, to wówczas naczelnik urzędu skarbowego, czy też organ kontroli skarbowej określa za okres do chwili zaczęcia rejestracji sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czy też rolników ryczałtowych poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne, dodatkowe obciążenie podatkowe w wysokości, która odpowiada 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Wszystko w zgodzie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT.
 
Wszystkie tanie kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne wprowadzane na terytorium kraju do obrotu winny realizować operacje opisane w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, jak również kryteria i warunki techniczne zaznaczone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w temacie kryteriów i warunków technicznych, pod które podlegają tanie kasy fiskalne i drukarki fiskalne.
 
Na bazie art. 111 ust. 6a ustawy o VAT drukarka fiskalna, czy też kasa fiskalna, która przewidziana jest do realizowania rejestracji sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym ma obowiązek zagwarantować poprawne rejestrowanie podstawowych danych tyczących się realizowanych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez przedsiębiorcę obrotu i kwot podatku należnego. Jej obowiązkiem jest również przechowywanie danych, czy też zapewnienie bezpiecznego ich przesyłu na zewnętrzne nośniki danych. Ponadto, na podstawie art. 111 ust. 6b ustawy o VAT, producenci krajowi i podmioty realizujące wewnątrzwspólnotowe nabycie lub import kas fiskalnych, czy też drukarek fiskalnych w celu wprowadzenia ich do obrotu na terytorium kraju są zobligowani do uzyskania dla danego typu kas fiskalnych, czy też drukarek fiskalnych, służących do realizowania rejestracji obrotu i kwot podatku należnego przez tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, iż kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne spełniają operacje opisane w art. 111 ust. 6a, jak również kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.
 
MInisterstwo zaznaczyło, iż na podstawie § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki w temacie kryteriów i warunków technicznych, pod które muszą podlegać kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne, drukarka fiskalna, czy też kasa fiskalna nie może posiadać rozwiązań umożliwiających błędne rejestrowanie obrotu i kwot podatku.
 
Dodatkowo można poinformować w tym momencie o konsekwencjach, które są powiązane z błędnym rejestrowaniem sprzedaży detalicznej przez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne. W takim wypadku, jak zaznaczone jest w art. 53 § 21 Kodeksu karnego skarbowego, księgami są m.in. inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia obliguje ustawa, a w głównej mierze zapisy kasy rejestrującej. W związku z powyższym nieprawidłowości w rejestrowaniu sprzedaży osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, czy też rolnikom ryczałtowym poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne karane tak samo, jak błędy w prowadzeniu księgi. W tym wypadku nierzetelne prowadzenie księgi podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
 
Dodatkowo na podstawie § 4 K.k.s., kto wbrew zapisom ustawy zrealizuje sprzedaż pomijając przy tym kasę fiskalną, czy też drukarkę fiskalną, czy też nie wyda paragonu fiskalnego z kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej, potwierdzającego zrealizowanie sprzedaży, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
 
Źródło: kasafiskalna.pl
linkologia.pl spis.pl
Przedsiębiorca zawiesza działalność gospodarczą, co ze zwrotem ulgi za kasy fiskalne?
 
Przeprowadzenie zawieszenia działalności gospodarczej nie jest zdarzeniem, które doprowadzaKasa fiskalna Novitus Sento Lan E do zobowiązania zwrotu ulgi z tytułu kupna kasy fiskalnej. Jednak jest jeden zasadniczy warunek w takiej operacji,  przedsiębiorca wznowi realizowanie działalności gospodarczej.
 
W lutym 2013 r. ze powodu przekroczenia limitu obrotu ze sprzedaży usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej u przedsiębiorcy zaistaniało zobowiązanie rejestracji obrotu detalicznego poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne. Dnia 25 lutego 2013 r. Kasa fiskalna została przez przedsiębiorcę  zakupiona i zafiskalizowana, dlatego skorzystała z odliczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.
 
Przedsiębiorca informuje, iż kasa fiskalna jest zgodnie z przepisami w wyznaczonych terminach serwisowana i posiada ważne przeglądy techniczne. Dnia 1 kwietnia 2014 r. przedsiębiorca zawiesił swoją działalność.  Płatniczka urodziła dziecko i poszła na urlop macierzyński. Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. płatniczka opiekowała nad dzieckiem i na ten okres jej działalność gospodarcza była zawieszona. Od dnia 1 września 2016 r. przedsiębiorca wznowił swoją działalność gospodarczą. Przedsiębiorca zaczął się zastanawiać, czy powinien zwrócić kwotę odliczonej ulgi za kupno kasy fiskalnej. Wg przedsiębiorcy nie zaistaniało takie zobowiązanie, aby musiała zwrócić uzyskaną ulgę.
 
 
Opinia Izby Skarbowej:
 
Urząd Skarbowy stwierdził, iż stanowisko zaprezentowane we wniosku o interpretację jest poprawne, poinformował, iż przedsiębiorcy, którzy zaczynają rejestrowanie obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne w obowiązujących terminach, mają prawo odliczyć od tego podatku kwotę wydaną na kupno każdej z kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (zaistnienia zobowiązania)  rejestrowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Mówi o tym art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.
 
Jednak zdarzają się przypadki, kiedy otrzymaną kwotę ulgi trzeba zwrócić do urzędu skarbowego. Tematy takie reguluje art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Z zapisu takiego, iż przedsiębiorcy są zobligowani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na kupno kas fiskalnych, m.in. kiedy w okresie 3 lat od dnia zaczęcia rejestrowania poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne zaprzestaną ich użytkowania.
 
Przedsiębiorcy są zobligowani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na kupno kas fiskalnych, również w wypadkach, kiedy w okresie trzech lat od dnia zaczęcia rejestrowania przez tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne, m.in. zaprzestaną działalności, zaistnieje otwarcie likwidacji, czy też będzie ogłoszona upadłość. Precyzuje to § 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na kupno kas fiskalnych.
 
Urząd Skarbowy pokazał, iż w zgodzie ze Słownikiem Języka Polskiego wyraz "używać" oznacza posłużyć się czymś, zastosować coś jako środek, narzędzie, natomiast wyrażenie "zaprzestać" oznacza przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś.
 
Wg Urzędu skarbowego analiza zapisów prawa podatkowego pokazuje, iż bez względu na to, z jakich przyczyn zaistnieje zaprzestanie rejestrowania obrotu przez tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne - jeśli nastąpiło to w okresie 3 lat od dnia zaczęcia rejestrowania - przedsiębiorca jest zobligowany do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydanych na kupno kasy fiskalnej. Przy czym zapisy w temacie VAT nie przewidują przypadków wyłączających przedsiębiorców z wyżej podanego zobowiązania obowiązku nawet, kiedy okoliczności zaprzestania użytkowania kasy fiskalnej były niezależne od przedsiębiorcy.
 
W podsumowaniu Urząd Skarbowy zaznaczył, iż skoro pprzedsiębiorca dalej prowadzi swoją działalność gospodarczą, to nie istnieje zobowiązaniezwrotu odliczonej od podatku należnego kwoty wydanej na kupno kasy fiskalnej. Jednakże, w wypadku kiedy w okresie 3 lat od dnia zaczęcia rejestrowania poprzez kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne (wyłączając zawieszenie działalności) zlikwiduje przedsiębiorca swoją działalność gospodarczą,  albo nie wykona w zobowiązyjącym go terminie zgłoszenia kasy do obligatoryjnego przeglądu technicznego będzie wtedy zobligowany do zwrotu ulgi związanej z kupem kasy.
 
Źródło: kasafiskalna.pl
linkologia.pl spis.pl
Przedsiębiorca zaczął prowadzić swoją działalność gospodarczą w 2013 r. Dwa lata zajęło mudrukarka fiskalna Novitus Delio Prime przygotowanie do handlu sklepu. W czerwcu obecnego roku zarejestrował pierwszą sprzedaż.  Czy w celu wyznaczenia limitu zwolnienia z rejestracji sprzedaży detalicznej poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne trzeba wziąć pod uwagę kiedy zaistaniała pierwsza sprzedaż, tj. czerwiec br.?
 
Rejestrację obrotu i kwot podatku należnego poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne  zobligowani są wykonywać przedsiębiorcy realizujący sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym.
 
Jednakże pewna grupa przedsiębiorców może być zwolniona z zobowiązania prowadzenia rejestracji sprzedaży detalicznej przez tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne. W tym wypadku mówimy o zwolnieniach ze względu na osiągnięty obrót z tytułu sprzedaży osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym, oraz ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Jest to w zgodzie z rozporządzeniem Ministra Finansów w temacie zwolnień z zobowiązania prowadzenia rejestru poprzez kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).
 
W zapytaniu mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który wprawdzie realizuje działalność od 2013 r., jednak pierwsza sprzedaż zaistniała u niego dopiero w czerwcu 2015 r. W takim wypadku wykorzystany zostanie § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia. Zapis ten informuje nas, iż przedsiębiorcy zaczynający sprzedaż na rzecz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym w danym roku podatkowym są zwolnieni z rejestrowania poprzez tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne, jeśli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania wskazanych czynności, kwoty 20.000 zł.
 
Limit obrotu uprawniającego do zwolnienia z zobowiązania rejestrowania obrotu i kwot podatku poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne można obliczyć posługując się wzorem:
 
A = B × C/D
 
gdzie:
A   - graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B - limit 20.000 zł,
C - liczba dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku,
D - liczba dni w roku podatkowym.
 
 
Kalkulator limitu obrotu dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.
 
Trzeba w tym momencie zaznaczyć, iż do wyliczenia limitu istotne jest, kiedy przeprowadzona została pierwsza sprzedaż wcześniej wymienionym podmiotom. Chodzi w takim wypadku o dokładną datę, a nie tylko sam miesiąc sprzedaży. Omawiane zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wyznaczony limit zostanie przekroczony. Zapisane tak jest w § 5 ww. rozporządzenia.
 
W omawianym przypadku trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Przedsiębiorca nie zaznaczył dokładnie, jakiego rodzaju asortyment sprzedaje on w swoim sklepie. W tym momencie trzaba zaznaczyć, iż z prawa do zwolnienia ze sprzedaży poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne wykluczono konkretne grup towarów i usług. Wyszczególnione one są w § 4 rozporządzenia. Zwolnień z rejestrowania, o których mowa w § 2 i § 3 (ze względu na wielkość sprzedaży) nie wykorzystuje się m.in. w wypadku dostaw wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.
 
Zaczęcie przez omawianego przedsiębiorcę sprzedaży np. napojów alkoholowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej jednocześnie wskazywałoby na powstanie zobowiązania ewidencjonowania poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne obrotu i podatku (bez względu na wysokość obrotów). W takim wypadku podatnik przed zrealizowaniem pierwszej sprzedaży takiego asortymentu byłby zobligowany do tege, aby kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna została u niego już zainstalowana i zafiskalizowana, oraz musiałby spełnić pozostałe warunki wymienione w przepisach.
 
Źródło: kasafiskalna.pl
linkologia.pl spis.pl

 Rejestracja przez kasy fiskalne podczas sprzedaży wysyłkowej, a zwolnienia.

Przedsiębiorca realizuje działalność gospodarczą, która polega na na sprzedażyKasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ wysyłkowej towarów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Każdy wpływ z takiej sprzedaży otrzymuje na konto bankowe. W związku z powyższym rodzi się pytanie, czy taki przedsiębiorca może być zwolniony ze sprzedaży osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne?

W zasadniczej mierze sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym podlega rejestracji poprzez kasy fiskalne

, czy też drukarki fiskalne. Jednakże od takiej zasady wprowadzone zostały wyjątki, które opublikowano w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z zobowiązania prowadzenia rejestracji poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Zwolnienia takie są zarówno przedmiotowe, czyli tyczą się ściśle wyznaczonych czynności wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, jak również podmiotowe, czyli pod uwagębierzemy wówczas wysokość obrotów i wtedy tyczą się całej działalności podatnika. Trzeba jednakże zaznaczyć, iż przedsiębiorca, który planuje skorzystać z tak opublikowanych zwolnień, nie ma prawa realizować sprzedaż towarów czy usług wyszczególnionych w § 4 rozporządzenia.

Na podstawie § 2 ust. 1 i poz. 38 załącznika do wymienianego rozporządzenia, zwolniena z zobowiązania rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, czy też rolkników ryczałtowych przez kasy fiskalne, czy drukarki fiskalne w danym roku podatkowym, nie później jednakże niż do 31 grudnia 2017 r., jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że:

  • dostawca towaru uzyska w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK),

  • z rejestracji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej precyzyjnie operacji tyczyła się i na czyją rzecz została wykonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że Urzędy Skarbowe nie negują sytuacji, kiedy zapłata za wysłany towar realizowana jest "za pobraniem", czyli klient płaci kurierowi gotówką za otrzymaną przesyłkę. Mimo faktu, iż w takim wypadku zapłata nie jest realizowana bezpośrednio na rachunek sprzedawcy, to jednak Urzędy Skarbowe uznają prawo do zwolnienia z rejestracji sprzedaży detalicznej przez kasy fiskalny, czy drukarki fiskalne, o ile kurier uzyskane pieniądze wpłaci w następnej kolejności wpłaci na rachunek sprzedawcy, zapisując w tytule przelewu numery przesyłek, których płatność dotyczy.

Nawiązując do opisanej na początku sytuacji i postawionego zapytania, jeśli przedsiębiorca spełnia podane powyżej warunki może korzystać z obowiązujących do końca grudnia 2017 r. zwolnień określonych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień, a mianowicie:

  • ze zwolnienia podmiotowego wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, tj. do momentu przekroczenia limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia z zobowiązania rejestracji przez kasy fiskalne w wysokości 20.000 zł (z tym, że w wypadku przedsiębiorcóa zaczynających sprzedaż osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, limit ten określany jest w proporcji do okresu jej prowadzenia); jeżeli w czasie trwania roku obroty te przekroczą wskazany limit, zwolnienie straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył ten limit (§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia),

  • ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w pozycji 38 załącznika do rozporządzenia

Źródło: fiskalnakasa.pl

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii