Ostatnie Wpisy

linkologia.pl spis.pl

Moment zaczęcia sprzedaży poprzez drukarka fiskalna Novitus HD sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz rolników ryczałtowych przez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne. Dla przykładu: podatnik rozpoczął realizowanie handlu detalicznego w segmencie małej gastronomii, i zastanawia się on, w którym momencie powstaje u niego zobowiązanie do prowadzenia operacji handlu detalicznego poprzez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne.

Tanie kasy fiskalne stanowią w sposób określony specyficzną formę realizowania ewidencjonowania handlu detalicznego na potrzeby liczenia podatku VAT. Połączone to zazwyczaj jest z konkretną grupą płatników, takich którzy handlują towarami i usługami do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również rolników ryczałtowych.

Ustawodawca w emitowanych na forum zapisach ustawy o podatku od towarów i usług ( nazywamy takie zapisy ustawą VAT) przekazuje informację, że w wypadku wystawiania faktury VAT, czy też braku takiej potrzeby wystawienia faktury VAT, taki przedsiębiorca posiadł zobowiązanie rejestrowania sprzedaży detalicznej poprzez tanie kasy fiskalne lub drukarki fiskalne w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, lub też rolników ryczałtowych, również w sytuacji, kiedy przedsiębiorca przekazał takiemu klientowi na jego prośbę fakturę VAT. Natomiast nie każdy przedsiębiorca jest zobligowany do realizowania sprzedaży poprzez tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne.

W emitowanych rozporządzeniach Ministerstwa Finansów , które tyczą się urządzeń fiskalnych fiskalnych i publikowanych co najmniej raz do roku są publikowane są ustalane wyjątki od takiej reguły. Publikowane są grupy płatników, które w konkretnym roku kalendarzowym zostaną zwolnione z rejestracji kwot obrotu i podatku VAT poprzez tanie kasy fiskalne, czy tanie drukarki fiskalne.

Natomiast w każdym roku takie grupy są stopniowo zawężane. Inaczej mówiąc, coraz węższa grupa przedsiębiorców ma prawo oczekiwać zwolnień faktu, że w jego firmie musi być zainstalowana kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna. Kasa fiskalna lub drukarka fiskalna montowana jest na obecny czas w coraz większej liczbie punków obsługi klientów detalicznych i w coraz bardziej różnorodnych branżach.

Obecnie resort finansów przymierza się do wprowadzenia kas fiskalnych on-line.

linkologia.pl spis.pl
Kasa fiskalna w usługach prawniczych online
 
REalizowane przez przedsiębiorcę usługi prawnicze porzez internet nie są usługamidrukarka fiskalna Elzab Zeta elektronicznymi, tłumacząc inaczej, mówimy wówczas, że ich realizowanie osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, czy też rolnikom podlega ewidentnie rejestrowaniu przez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne.
 
Taką opinię wydał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2015 r., nr IBPP4/4512-8/15/PK.
 
Z zaprezentowanego rzeczywiście w interpretacji stanu wynika, iż przedsiębiorca realizuje serwis internetowy, przy pomocy, którego realizuje porady prawne. Pytania klienta przesyłane przez serwis przekazywane zostają do kompetentnego prawnika (np. adwokata, radcy prawnego, doradcy prawnego), który w następnej kolejności przygotowuje m.in. porady, opinie, wzory pism czy dokumentów. W związku z opisanym przedsiębiorca przedstawił zapytanie, czy realizowana przez niego usługa jest usługą elektroniczną w rozumieniu zapisów o VAT i czy obliguje ona do realizowania rejestracji przez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne?
 
US biorąc po uwagę art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, jak również zapisy rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 77/1 ze zm.) poinformował, iż warunkiem niezbędnym do zaliczenia usługi do usług elektronicznych jest fakt, aby była ona realizowana poprzez internet lub podobną sieć  elektroniczną, była zautomatyzowana (tj. udział człowieka jest niewielki) jak również fakt, że jej zrealizowanie bez wykorzystania technologii informacyjnej byłoby niemożliwe.
 
Biorąc pod uwagęwyżej opisane, US poinformował, iż usługa realizowana przez przedsiębiorcę niewątpliwie zawiera określone cechy usługi elektronicznej, ponieważ realizacja za pomocą internetu jest realizowana dzięki technologii informacyjnej. Natomiast zauważono, że pytania przedstawiane przez klientów, jak również przekazywane klientom odpowiedzi (porad, sporządzanie pism, itd.) przez internet są jedynie elementem usługi zasadniczej. W opisywanej sytuacji, jak możemy przeczytać: "(...) realizowany przez przedsiębiorcę serwis jest w rzeczywistości kanałem komunikacyjnym. Jednakże generalną częścią usługi jest przekazanie klientom porad prawnych, które w takim wypadku za każdym razem są przygotowywane przez prawników. Dodatkowo realizowanie przedmiotowej usługi cechuje się brakiem automatyzmu, który w rzeczywistości ograniczony został tylko do zakresu dostępu do historycznej korespondencji i wysłania pytania klienta do konkretnego prawnika.
 
W związku z powyższym nie da się stwierdzić, iż realizowana usługa jest zautomatyzowana, natomiast udział człowieka jest marginesowy, co jest konieczne by taką usługę uznać za elektroniczną. Natomiast fakt, że każda odpowiedź jest realizowana przez prawnika informuje o tym, iż udział człowieka w przygotowaniu przedmiotowej usługi jest decydujący, a w związku z tym automatyzm przy realizowaniu usługi ma ograniczony zakres i ogranicza się do kwestii uzupełniających operację generalną jaką jest udzielenie porady prawnej. (...)"
 
Nawiązując do aktualnych przepisy rozporządzenia w temacie zwolnień uznano, że przedsiębiorca od 1 marca br. zobligowany byłdo zaczęcia rejestracji sprzedaży detalicznej poprzez tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne. W żądnym przypadku znaczenia nie posiada – wg US – fakt, że zapłata zrealizowana jest na rachunek bankowy przedsiębiorcy jak również to, iż jest ona realizowana w ramach refakturowania. 
 
W tym temacie możemy przeczytać:
 
"(...) Odnośnie (...) samej klasyfikacji realizowanej usługi trzeba zaznaczyć (...) że w przypadku takim jak ten,  gdzie osoba wnioskująca nabywa, a w następnej kolejności odsprzedaje usługę, usługa na etapie realizowania jej przez osobę wnioskującą zachowuje swój początkowy charakter nadany jej przez 'rzeczywistego wykonawcę' usługi czyli przez prawnika, który udziela porady prawne czy przygotowuje określone pismo. W związku z powyższym, w celu oceny charakteru realizowanych przez osobęwnioskującą usług w pierwszej kolejności trzeba ocenić charakter usług, które osoba wnioskująca nabywa i odsprzedaje rzeczywistemu beneficjentowi.
 
Zakres usług, które osoba wnioskująca nabywa od prawników pokazuje, że ich charakter jest typowo prawniczy. (...) Dtalego trzeż należy zauważyć, że osoba wnioskująca nabywa usługi prawnicze, co w konsekwencji  determinuje charakter usług przez niego świadczonych. (...)"
W związku z powyższym konieczne jest realizowanie takich usług przez tanie kasy fiskalne, czy tanie drukarki fiskalne.
 
Źródło: kasafiskalna.pl
Masaże i kasa fiskalna 06. kwietnia 2018 12:00:00 Komentarze (0)
linkologia.pl spis.pl
Masaże i kasa fiskalna
 
Przedsiębiorca planuje uruchomić gabinet, gdzie bęzie realizować usługi masażudrukarka fiskalna Elzab Mera relaksacyjnego, jak również masażu leczniczego dla klientów prywatnych.  Przedsiębiorca zastanawia się, czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z zobowiązania rejetrowania sprzedaży detalicznej poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne?
 
Zobowiązanie rejestrowaniu kwot obrotu i podatku należnego poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne tyczy się przedsiębiorców realizujących sprzedaż towarów i usług osobom fizycznym nieprowadzącym  działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym. W myśl rozporządzenia w temacie zwolnień pewna grupa przedsiębiorców została jednakże zwolniona z takiego zobowiązania.
 
Ministerstwo wyeliminowało jednakże z prawa do zwolnienia sprzedaż określonych grup towarów i usług, które precyzyjnie są opisane w § 4 rozporządzenia. W myśl § 4 pkt 2 lit. f) zwolnień, o których mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia nie wykorzystuje się w wypadku realizowania usług w temacie opieki medycznej realizowanych poprzez lekarzy i lekarzy dentystów.
 
Z zaprezentowanego zapytania można wywnioskować, że przedsiębiorca planuje realizować usługi masażu leczniczego, jak również relaksacyjnego.
 
Usługi w temacie realizowania masażu leczniczego, sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 86.90.13.0 "Usługi świadczone przez fizjoterapeutów", które znajdują się w dziale "Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej" (PKWiU 86.90).
 
W tym wypadku informuje to o fakcie, iż realizowanie masażu leczniczego, trzeba wliczyć do usług w temacie opieki medycznej. Natomiast, by podlegały one wyłączeniu ze zwolnienia z rejestowania przez tanie kasy fiskalne i drukarki fiskalne winny być realizowane przez lekarzy.
 
Dlatego przedsiębiorca realizujący usługi masażu leczniczego (zakładając, że przedsiębiorca nie jest lekarzem) może uzyskać zwolnienia określone w zapisach rozporządzenia w temacie zwolnień, inaczej mówiąc ze względu na wysokość uzyskanego obrotu albo ze zwolnienia ze względu na formę zapłaty.
 
Z zobowiązania realizowania rejestracji poprzez tanie kasy fiskalne i tanie drukarki fiskalne do końca bierzącego roku zwolnieni zostali przedsiębiorcy zaczynający po dniu 31 grudnia 2016 r. sprzedaż osobom  fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym, jeśli szacowany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu realizowania takich operacji w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Zwolnienie to utraci natomiast moc po upływie dwóch miesięcy, które nastąpią po miesiącu, w którym obrót wykonany osobom fizycznym przekroczy ww. limit.
 
Natomiast zwolnienie ze względu na formę zrealizowanej zapłaty określone w poz. 39 załącznika do rozporządzenia ma wykorzystanie w sytuacji, kiedy przedsiębiorca realizujący usługę uzyska w całości zapłatę za zrealizowaną czynność za pośrednictwem poczty, banku, czy też spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy przedsiębiorcy lub na rachunek przedsiębiorcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Dodatkowo z rejestru i dowodów dokumentujących zapłatę w sposób jednoznaczny musi wynikać, jakiej dokładnie operacji tyczyła się.
 
Zwolnienie takie może być wykorzystane bez względu na wysokość osiąganych obrotów.
 
Natomiast w wypadku świadczenia usług w temacie realizowania masażu relaksacyjnego to wyłączenie zawarte w § 4 pkt 2 lit. f) ww. rozporządzenia, nie posiada w tym wypadku zastosowania.
 
Usługi realizowane przez salony masażu (z wyłączeniem masażu leczniczego) ukierunkowane na poprawę samopoczucia wymienione są w PKWiU pod symbolem 96.04.10.0 "Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej".
 
Jednoznacznie informyuje to o fakcie, iż ich celem nie jest ochrona zdrowia, ale poprawa samopoczucia przez uzyskanie fizycznego i psychicznego odprężenia.
 
Źródło: kasafiskalna.pl
linkologia.pl spis.pl
Kasa fiskalna i zmiana miejsca instalacji
 
Przedsiębiorca planuje zamknięcie jednego z punktów sprzedaży, gdzie rejestruje obrót poprzezkasa fiskalna Elzab Mini E kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne. Czy posiada on prawo do tego, aby kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne ze zlikwidowanego punku zostały urządzeniami rezerwowymi i miały zmienione miejsce użytkowania? W wypadku zgody, jakie formalności winny być dopełnione?
 
Zapisy odnoszące się do kas fiskalnych opisane w ustawie o VAT, jak równieżw aktach wykonawczych w żadnym wypadku nie blokująprzedsiębiorcy możliwości zmiany miejsca używania kasy fiskalnej. Jednocześnie przedsiębiorca posiada możliwość w decydowaniu o zakupie i sposobie używania kas rezerwowych.
 
ZApisem, który precyzyjnie reguluje wykorzystywanie kas rezerwowych jest art. 111 ust. 3 ustawy o VAT, nas podstawie którego, w wypadku kiedy z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy nie bęzie realizowana rejestracja sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodaczrczej, czy też rolników ryczałtowych poprzez tanie kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne, przedsiębiorca jest zobliwowany realizować rejestację poprzez rezerwowe kasy fiskalne, czy rezerwowe drukarki fiskalne.
 
Ponieważ to do przedsiębiorcy należy końcowa decyzja, czy w realizowanej działalności niezbędna jest mu kasa rezerwowa, lub też kilka kas. Przedsiębiorca posiada także prawo do decyzji o zmianie użytkowania kasy, z rezerwowej na kasę aktywnie pracującą w punkcie sprzedaży, czy też na odwrót – ma prawo, aby jego tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne ze zlikwidowanego miejsca sprzedaży skierowane zostały na urządzenia rezerwowe.
 
Dlatego teżnie istnieją żadne przeszkody prawne w celu przekierowania kasy pochodzącą ze zlikwidowanego punktu sprzedaży, na kasę rezerwową.
 
Natomiast formalności, które przy takiej operacji winiem przeprowadzić przedsiębiorca precyzyjnie są opisane w § 14 ust. 5–7 rozporządzenia w sprawie kas. 
Z powyższych zapisów wynika, że:
 
1. przedsiębiorca w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy zzobligowany został do poinformowania o takim zdarzeniu właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przedkładając w US zgłoszenie aktualizacyjne dotyczące się takich urządzeńfiskalnych, którego wzór jest załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. W takim zgłoszeni prócz danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy opisuje się się m.in. adres miejsca instalacji kasy oraz nazwę placówki,
 
2. przedsiębiorca zobligowany został zagwarantowaćć wykonanie takiej zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca jej użytkowania, jak również danych zapisanych w pamięci kasy tyczących się adresu punktu sprzedaży, w którym po jej dokonaniu kasa będzie używana,
 
3. zmiana miejsca używania kasy fiskalnej nie powoduje przymusu wykonania odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej.
 
Dodatkowo w takim przypadku trzeba zaznaczyć, iż przedsiębiorca zmieniając miejsce, gdzie będą znajdowały się tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne nie posiada zobowiązania zwrotu kwoty odliczonej na kupno takich urządzeń fiskalnych (przyjmując, że przedsiębiorca faktycznie uzyskał przysługujący mu odpis). Zobowiązanie zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na kupno kas fiskalnnych, ma odniesienie jedynie do tych kas, do których odnoszą się zapisy w art. 111 ust. 6 ustawy oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia w temacie odliczeń.
 
Źródło: kasafiskalna.pl
linkologia.pl spis.pl

 Kasa fiskalna uległa awarii, jakie są konsekwencje takiego zdarzenia?

 
W firmie przedsiębiorcy uległa uszkodzeniu kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna, która jest jedynym urządzeniem fiskalnym podatnika. Przedsiębiorca nie dysponuje rezerwową kasą fiskalną, czy też rezerwową drukarką fiskalną. Jeżeli takie zdarzeniu już nastąpiło, to czykasa fiskalna Posnet Revo przedsiębiorca  nie ma prawa już realizować sprzedaży swoich towarów, czy też usług świadczonych osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, czy teżrolnikom ryczałtowym?
 
Odpowiedź w takim wypadku w w sposób jednoznaczny brzmi twierdząco. Prowadzenie sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak również rolnikom ryczałtowym zasadniczo musi być rejestrowana poprzez kasy fiskalne, czy też drukarki fiskalne (z wwyłączeniem zdarzeń, kiedy przedsiębiorca wykorzystuje zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe z rejestrowania kwot obrotu i podatku VAT poprzez kasy fiskalne i drukarki fiskalne, jednakże w żadnym przypadku nie odnosi się to do omawianego zdarzenia zaistnialego u przedsiębiorcy).
 
Przedsiębiorcy realizujący rejestrację obrotu i kwot podatku należnego poprzez tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne zostali zoblibowani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego, czy też faktury z każdej sprzedaży, jak również przekazywania dokumentu sprzedaży kupującemu. Jasno jest to sprecyzowane w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT.
 
Dopełnienie wyżej opisanego zobowiązania będzie niemożliwe w wypadku, kiedy awarii ulegnie kasa fiskalna, czy też drukarka fiskalna, identycznie jak w przypadku omawianego przedsiębiorcy. W tamim momencie, na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy o VAT, sprzedaż musi być rejestrowana poprzez rezerwowąkasę fiskalną, czy też rezerwową drukarkę fiskalną. Zapis ten informuje, iż w wypadku zdarzeń niezależnych od przedsiębiorcy nie może być dokonywana rejestracja obrotu i kwot podatku należnego poprzez tanie kasy fiskalne, czy też tanie drukarki fiskalne, przedsiębiorca musi rejestrować obrót i kwotę podatku należnego poprzez rezerwowe, tanie kasy fiskalne, czy też rezerwowe drukarki fiskalne. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada żadnej rezerwowej kasy fiskalnej, czy też rezerwowek drukarki fiskalnej, wówczas nie on prawa dokonywać sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czy też rolników ryczałtowych, aż do czasu, kiedy jego jedyna kasa kiskalna, czy też drukarka fiskalna nie zostanie w pełni naprawiona i postawiona na stanowisku sprzedaży.
 
Źródło: kasafiskalna.pl

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii